Правила и мерки

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

       Настоящите правила и мерки, и публикуването им в страницата www.apolonet.eu, са допълнение към Общите условия, приложими към индивидуалните договори, сключвани между “АПОЛО НЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Л.Каравелов 19, ЕИК: 202512243 наричано за кратко ОПЕРАТОР и крайни потребители – физически или юридически лица, относно предоставянето на услугата – достъп до оптичен/мобилен интернет (“услуга” или “услугата”), самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги, и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120, от 25.11.2015 г., за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет.

        Тези правила и мерки обвързват ОПЕРАТОРЪТ в отношенията му с крайни потребители – физически или юридически лица, относно услугата достъп до  интернет на основание сключен индивидуален договор, при цитираните Общи условия, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с ОПЕРАТОРА.

      (1) ОПЕРАТОРА се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.

     (2) С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата www.apolonet.eu, ОПЕРАТОРА информира потребителите, че предоставя услугата – достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

  • При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps:

         – Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;

         – Минимална скорост – 5% от рекламираните скорости;

         – Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости;

  • При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Мbps:

         – Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;

         – Минимална скорост – 95% от рекламираните скорости;

         – Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости;

     (3) С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата www.apolonet.eu, ОПЕРАТОРА информира потребителите, че предоставя услугата – достъп до интернет със следните Максимални (рекламирана) скорост на пренос на данните:

            – за план  –   50 Mbps Download и  50 Mbps Upload

            – за план   –  100 Mbps Download и 100 Mbps Upload

            – за план   –  150 Mbps Download и 100 Mbps Upload

            – за план  –  200 Mbps Download и  150 Mbps Upload

            – за план  –  300 Mbps Download и  200 Mbps Upload

     Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет не са гарантирани и зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността и покритието на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;

     (4) При предоставяне на услугата достъп до интернет, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това ОПЕРАТОРА, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

      (5) ОПЕРАТОРА няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза (3), изречение второ – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт; 2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; 3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.

    (6) Изброените, като изключения в клауза (4) мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;

    (7) Всеки един потребител на услугата достъп до интернет, при условие, че е изправна страна по сключения с ОПЕРАТОРЪТ индивидуален договор, може да упражни правото си от съответно приложимите Общи условия, и да развали едностранно, и занапред същия договор, посредством уведомление и без санкция за заплащане на неустойки, в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и тук посочените скорости, и други параметри за качество на услугата – достъп до интернет, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на ОПЕРАТОРА. Във всички случаи несъответствието, станало повод за разваляне, следва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията гр. София /КРС/.